ÅrsberetningBeretning 2014

Ved generalforsamlingen den 23.01.14 var der 25 fremmødte Jens Tholstrup ønskede ikke genvalg og i stedet blev Nanet Pedersen valgt.


Der er godt 140 husstande i Jorløse og omegn og en del tomme huse, heraf nogle under renovering. 75 personer/40 husstande ca. 35% har på nuværende tidspunkt betalt kontigent for 2015, sidste år var der 64/33 førhen lå tallet på omkring 100.


Vi har udgivet 5 numre af vores blad "Tidens Jorløse", marts, maj, september, december og januar. Bladet trykkes i 180 eksemplarer og uddeles til samtlige beboere i Jorløse sogn.


Udover nævnte blad informerer vi via vores hjemmeside www.jorlose.dk Maillisten tæller 30 medlemmer og på facebook er der 25 medlemmer i vores åbne gruppe "jorløses venner". Der er et sammenfald på disse 2 grupper. Maillistens formål er hurtig information fra bestyrelsen til medlemmer, Jorløse venner kan alle anvende til løst og fast.


Vanen tro har vi afholdt en række forskellige arrangementer:

Søndag d. 9. februar Loppemarked i samarbejde med forsamlingshuset. Som sædvanligt velbesøgt.


Torsdag den 27. marts Borgermøde med formand fra Reerslev Landsbylav Jesper Boesen som inspirator.


Lørdag den 5. april indkaldte vi til "Byforskønnelse" dvs. oprydning omkring mindestenen, indsamling af affald i grøfterne omkring Jorløse. Bedre fremmøde end tidligere år. Torsdag den 5. juni grillfest på legepladsen, lidt blæsende men ellers godt vejr og godt fremmøde.

Onsdag den 12. november havde vi inviteret Henning Fougt til at fortælle om vores baghave Naturpark Åmosen.


De 5 (Jorløse, Ubby-Jerslev, Sæby-Hallenslev, Reerslev og Buerup) er vores officielle kontakt til Landbydistriksudvalget i Kalundborg Kommune. Vi holder ca. 4 fællesmøder om året. På senest møde havde vi en længere diskussion om flexbolig princippet, som redegjort i vores blad.


Bestyrelsen modtager en del invitationer vedrørende bosætning, landsdistriktsudvikling m.v. Fx DNMARK.DK et dyrt projekt med hovedtitel "kvælstof Udledning" men indholdet er udvikling af landdistrikter. Her i eftermiddag havde Kalundborg inviteret til workshop om "Øget bosætning gennem synlig velfærd"


Vi kunne godt kunne godt tænke os et samarbejde med Vej og Park om græsklipning m.v.


Nabohjælp blev temaet efter vores møde i forsamlingshuset for et par år siden, hvor politiet anbefalede bl.a. brug af nabohjælp.dk, herunder opsætning af tilsvarende skilte. Der er ca. 20 tilmeldte i Jorløse og vi har indkøbt og opsat 4 skilte. Forsamlingshuset var fyldt til bristepunktet den 6. september i anledning af dets 125-års jubilæum. Beboerforeningen gav en gave på kr. 12.500,00 til forskellige renoveringsopgaver på huset, desuden arbejdskraft til modernisering af entréen. Bestyrelsen har revet tapet af, opsat glasvæv, malet opsat nye lamper etc. Gaven er delvis finaseret gennem vort kommunale tilskud. Alle pengene er endnu ikke brugt.


Med hensyn til såvel kabel til internetforbindelse som mobildata og mobil telefoni må Jorløse generelt betegnes som et sort hul. Ingen af de tre mobilmaste systemer er generelt gode i vort område og ingen selskaber lover forbedringer.


Andre kommuner kortlægger aktivt problemområderne vi har flere gange forsøgt at få Seas Nve i tale om hvornår de havde planlagt at lægge fibernet i Jorløse. Det er nu lykkes os igen deres nye datterselskab Fibia. Vi håber at se hele Jorløse til Fibias orienteringsmøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset.


Vi inviterer sammen med Fibia til mødet og vil under forløbet måske stemme dørklokker for at få tilstrækkelig mange med. Derefter har beboerforeningen intet at gøre omkring kundeforholdet til Fibia.

Generelt må det siges at mulighed for fiber vil øge interessen for bosætning i Jorløse. Det er stadig bestyrelsens indtryk at der er for lidt interesse for foreningen.


Vi søger frisk blod til bestyrelsen, med nye idéer og ser meget gerne at man melder sig til div. opgaver, kunne være omkring løbende byforskønnelse, græsklipning måske konkrete arrangementer. Vi er glade for at tidligere bestyrelsesmedlemmer Kurt Johansenn og Jens Tholstrup fortsat deltager i bladuddeling. Jens har også klippet Præsteleddet. Formanden takker den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i 2014.


Med venlig hilsen

Formand Ole Mortensen

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

 

 

JORLØSE BEBOERFORENING

Ved generalforsamlingen den 24. januar 2015 var der 38 fremmødte. Gunnar Madsen ønskede ikke genvalg istedet blev Jette Strange-Hansen valgt tidligere suppleant som ny bestyrelsessuppleant blev Tonny Dan Nielsen.

Bestyrelsen havde stillet forslag om nye vedtægter disse blev vedtaget.

Efter konstituerede bestyrelsesmøde ser bestyrelsen således ud:

Ole Mortensen formand, redaktør og typograf

Jette Strange-Hansen kasserer

Marlene Arildslund sekretær og webmaster

Nanet Pedersen

Jano Hilev

Tonny Dan Nielsen suppleant

Lone Rasmussen revisor

Flemming Strange-Hansen revisor

Mona Johansen revisorsuppleant

Gunnar Madsen har lovet indtil videre at føre regnskabet, ham og Jytte fortsætter som hovmestre.

 

Der er 140 husstande i Jorløse og omegn og en del tomme huse, heraf er nogle under renovering. 80 personer har på nuværende tidspunkt betalt kontigent lidt flere end sidste år men færre end tidligere.Vi har udgivet 4 numre af Tidens Jorløse marts, august, oktober og december bladet trykkes i 180 eksemplarer og uddeles til samtlige beboer i Jorløse sogn.Udover nævnte blad informerer vi via vores hjemmeside www.jorlose.dk maillisten tæller 30 medlemmer og på facebook er der næsten 100 medlemmer i vores åbne gruppe "jorløse venner" der er sammenfald på de 2 grupper: maillisten formål er hurtig information fra bestyrelsen til medlemmer og jorløse venner kan alle anvende til løst og fast.

Vanen tro har vi afholdt en række forskellige arrangementer:

Søndag den 8. februar loppemarked i samarbejde med forsamligshuset. Faldende interesse bestyrelsen ønsker ikke at deltage i 2016.

Torsdag den 5. februar orienteringsmøde om mulighed fo at få fibernet i Jorløse. Lone Beyer Sørensen fra Fibia orienterede. Målet var mindst 62 tilmeldte husstande i Jorløse by og nærmeste omegn.

Søndag den 19. april indkaldte vi til "byforskønnelse dvs. oprydning omkring mindestenen og indsamling af affald i vejgrøften. Rimeligt fremmøde, denne gang afholdte vi det som en del af DN´s landsdækkende aktivitet.

Fredag den 19. maj Grillfest på legepladsen måtte aflyses pga. af dårlig vejr.Fredag den 21. august forsøgte vi igen med grillfest denne gang med godt vejr og ca. 40 deltagere

Søndag den 27. september omvisning på Fugledegård tiltrak ingen deltagere

Tirsdag den 10. november Peter Rasmusen fortalte om sit liv, det tiltrak 40 deltagere

Projekt fibernet resulterede i 89 tilmeldte, hvilket er udtryk for generel utilfredshed med kvaliteten af de gamle telefonkabler. Desværre var det ikke muligt at få lagt fiber u til jer, der lidt uden for by-området. Det er vort indtryk at der er generel tilfredshed med resultatet for de heldige, graveentreprenøren imponerede dog ikke der var mang problemer i den fase.

Hastighedsbegrænsning på Tissøvej forbi Jorløse og gennem byen har længe været på ønskelisten hos flere beboer og der har været en underskriftsindsamling  for et par år siden. Intet skete, og ingen informationer blev meddelt, derfor har beboerforeningen gentagne gange rykket for svar uden at få det. Medio året kunne man læse på TV Kalundborg at man nu ville gøre noget i Jorløse. Igen spurgte vi ind til projektet og fik dem i tale. Oven i købet blev der holdt et lille møde om sagen. Lige nu ser det ud til der sættes 60 km/t på Tissøvej og Jorløse by bliver en 40 km/t miljøzone med 4 dobbeltchikaner.

De 5 Jorløse, Ubby, Sæby-Hallenslev, Reerslev og Buerup er vores officielle kontakt til Landdistriktsudvalget i Kalundborg Kommune. Vi holder ca. 4 fællesmøder om året. Aktuelle temaer som vi forsøger at få kommunen til at gøre noget ved er mobildækning og stier. Desuden påpeger  vi at man må informere mere og tage beboerne mere til råds, eksempel Ubby/Jerslev stien som blev anlagt helt på tværs af beboernes ønsker.

Beboerforeningens gave til forsamlingshuset i anledning af dets 125 års jubilæum på 12.500,- til forskellige renoveringsopgaver på huset , desuden arbejdskraft til modernisering af entreen. Bestyrelsen har revet tapet af, opsat glasvæv, malet, opsat nye lamper etc. gaven er delvist finansieret gennem vort kommunale tilskud. Der mangler et par småting, lamper ved spejlet og ved gavlskiltet og der er ca. 1.100-, tilbage at gøre godt med.

Det er stadig bestyrelsen indtryk, at der er for lidt interesse for foreningen og bestyrelsen mangler ideer til aktiviteter, der kan gavne området.

Vi søger frisk blod til bestyrelsen med nye ideer og ser meget gerne, at man melder sig til diverse opgaver, kunne være omkring løbende byforskønnelse, græsklipning måske konkrete arrangementer.

Formanden takker den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i 2015, tak til Per Borup som indpisker af fibernet og til Kurt og Gunnar for hjælp til bladuddeling, Gunnar for regnskabet og sidst med ikke mindst Jytte og Gunnar for de kulinariske anretninger til grillfest og generalforsamling.

Ole Mortensen januar 2016

 

__________________________________________________________

 

Efter konstitueret bestyrelsesmøde den 17. februar 2015 så bestyrelsen således ud:

Ole Mortensen, formand

Jette Strange-Hansen, kasserer og bestyrelsemedlem

Marlene Arildslund, sekretær og webmaster

Jano Hillev, bestyrelsesmedlem

Nanet Pedersen, bestyrelsesmedlem

Tonny Nielsen, bestyrelsesmedlem suppleant

Lone Rasmussen, revisor

Flemming Strange-Hansen, revisor

Mona Johansen, revisor suppleant

Beretning for 2013

Generalforsamlingen den 23.1.2013 medførte ingen ændringer i bestyrelsen, der efter konstituerende bestyrelsesmøde ser således ud:

·         Ole Mortensen, formand

·         Gunnar Madsen, kasserer

·         Marlene Arildslund, sekretær og web-ansvarlig

·         Jens Tholstrup

·         Jano Hillev

·         Jette Strange-Hansen, suppleant

·         Lone Rasmussen, revisor

·         Flemming Strange-Hansen, revisor

·        Mona Johansen, revisorsuppleant

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013


   * Endeligt var der forslag om flagstang til forsamlingshuset.

Beretningen for 2012

Vanen tro har vi afholdt en række forskellige arrangementer:

Ole Mortensen, januar 2013

Beretningen for 2011.


Konstituerende bestyrelsesmøde d. 9. marts 2011

Formand:                  Kurt Johansen

Kasserer:                  Gunnar Madsen

Sekretær/webb:         Marlene Brandt Arildslund

Bestml:                     Ole Mortensen

Bstml:                       Jano Hillev

Suppleant:                Jette Strange-Hansen


Revisorer: Lone Rasmussen og Flemming Strange-Hansen

Suppleant: Mona Johansen

JORLØSE BEBOERFORENING 2010 

Beretningen for 2010.

Jens Tholstrup var på valg og ønskede ikke genvalg i stedet blev Nanet Pedersen valgt. Jano Hillev blev genvalgt for 2 år, desuden genvalgtes for 1 år Jette Strange Hansen som suppleant, Lone Rasmussen og Flemming Strange Hansen for 1 år som revisiorer, samt Mona Johansen for 1 år som revisorsuppleant. 


Vi har udgivet 5 numre af vort blad Tidens Jorløse, marts, maj, september, november og januar. Bladet trykkes i 190 eksemplarer og uddeles til samtlige beboere i Jorløse sogn uanset kontingentbetaling. Redaktør og typograf: Ole Mortensen.


Der er godt 140  husstande i Jorløse og omegn plus 10-15 tomme huse. 64 personer/33 husstande (ca 25%) har på nuværende tidspunkt betalt kontingent for 2013, sidste år var der næsten 100/46 (ca 33%). Skyldtes det mon manglende girokort?


Udover nævnte blad informerer vi via vor hjemmesidewww.jorlose.dk. Marlene Arildslund udfører jobbet som webmaster fortræffeligt.


Præstestien er blevet klippet jævnligt (Jens Tholstrup), desuden kommer Vej og Park et par gange årligt, udover Præstestien rengør de også omkring mindestenen og klipper legepladsen.


Vanen tro har vi afholdt en række forskellige arrangementer:


Søndag, den 3. februar: Loppemarked i samarbejde forsamlingshuset. Som sædvanligt velbesøgt.


Søndag, den 17. marts indkaldte vi til ”byforskønnelse”, d.v.s. oprydning omkring mindestenen og indsamling af affald i vejgrøften, desværre trak vinteren ud i 2013 og vi måtte aflyse.


Søndag, den 5. maj prøvede vi igen at indkalde til byforskønnelse. Der var 3 fremmødte ud over bestyrelsen.


Torsdag, den 9. maj havde vi arrangeret byrundtur og overtalt Gertrud Larsen til at fortælle om gamle dage i Jorløse. Arrangementet var ganske velbesøgt, mange udenbys med tilknytning til Jorløse var mødt op.


Fredag, den 7. juni havde vi arrangeret stor fest for Jorløseborgere i forsamlingshuset med grillbuffet, musik m.v. Desværre, alt for få meldte sig og vi besluttede at aflyse.


Mandag, den 9. september havde vi arrangeret gårdbesøg hos Pia og Michael, Jorløse Byvej 56 for at se deres små aber samt heste og geder. Ganske mange mødte op trods regnvejret. Oven i købet blev vi inviteret indenfor til en kop kaffe og en god snak.


Torsdag, den 7. november var der whiskyforedrag i forsamlingshuset. Jens Tholstrup fortalte levende om denne ædle drik og vi smagte på skotsk, irsk og amerikansk whisky, desuden single malt med 12 og 17 års lagring. Fremmødet var i underkanten af det forventede.


De 5 (Jorløse, Ubby-Jerslev, Sæby-Hallenslev, Reerslev og Burerup) er vores officielle kontakt til Landdistriksudvalget i Kalundborg Kommune. Vi holder ca. 4 fællesmøder om året.


Gennem denne kanal har vi fremsat ønsket om hastighedsbegrænsning forbi Jorløse, hvilket blev lovet i 2012. Desuden har vi et par ønsker om samarbejde med Teknisk Forvaltning mht. at holde Jorløse pæn. Jeg har sendt flere forespørgsler til Teknisk Forvaltning om disse sager, men intet svar p.t.


Sammen med Ubby-Jerslev, Sæby-Hallenslev og Reerslev arrangerede vi vælgermøde den 12. november i Ubby Forsamlingshus. Der var fuldt hus og det var en spændende aften. De fremmødte blev placeret ved lige så mange borde, som der var deltagende partier. Hver parti fik så 10 minutter ved hvert bord.


Det er bestyrelsens indtryk, at der er for lidt interesse for foreningen. Vi finder ikke det er interessant på sigt at fortsætte arbejdet. Vi fremlægger forslag til debat omkring foreningens formål og om, hvorledes den kan fortsætte. Vi ser gerne beboere med interesse og visioner for sognet stille op til fornyelse af bestyrelsen.


Formanden takker den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i 2013.

Med venlig hilsen formand Ole Mortenensen.

JORLØSE BEBOERFORENING 

Formand:                 Ole Mortensen

Kasserer:                  Gunnar Madsen

Sekretær/webb:         Marlene Brandt Arildslund

Bestyrelsesmedlem:   Jens Tholstrup

Bestyrelsesmedlem:   Jano Hillev

Suppleant:                Jette Strange-Hansen


Revisorer: Lone Rasmussen og Flemming Strange-Hansen

Suppleant: Mona Johansen


Generalforsamling den 25. januar 2013

Der var fremmødt 25 stemmeberettige medlemmer.

 

1) Valg af ordstyrer: Jens Pedersen og stemmetæller: Tonny Dan Nielsen

 

2) Årsberetning: Ole berettede om året der er gået. Beretningen blev godkendt.

 

3) Fremlæggelse af revideret regnskab v/Gunnar Madsen. Kasse kr. 1.791 og Bank kr. 18.597,42.

     Ialt 20.388,42. Regnskabet blev godkendt.

 

4) Indkomne forslag: Ingen. 

5) Valg af bestyrelse: Ole, Gunnar og Marlene blev genvalgt, samt Jette som suppleant 

 

6) Valg af revisorer: Flemming og Lone blev genvalgt, samt Mona som suppleant.

 

7) Fastsættelse af kontigent uændret: Kr. 150,00 pr. husstand og kr. 75,00 for enkelt medlem.

 

8) Eventuelt:

* Ole og Gunnar fortæller om at afholde en fødselsdagsfest i juni måned. Der var stemning  for dette.

* Der blev givet udtryk for ønske om opsætning af nabohjælp skilte ved indfaldsveje til Jorløse.

Efter generalforsamlingen serverede Jytte indbagt mørbrad og en lækker chokolade mousse. 

 

Generalforsamlingen den 25.1.2012 indvalgte Jens Tholstrup i stedet for Kurt Johansen, der ønskede at udtræde. Jano Hillev blev genvalgt for 2 år, desuden genvalgtes for 1 år Jette Strange Hansen som suppleant, Lone Rasmussen og Flemming Strange Hansen for 1 år som revisiorer, samt Mona Johansen for 1 år som revisorsuppleant. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde valgtes Ole Mortensen som formand, Gunnar Madsen som kasserer og Marlene Arildslund som sekretær.


Vi har udgivet 4 numre af vort blad Tidens Jorløse, april, august, oktober og januar. Bladet trykkes i knap 200 eksemplarer og uddeles til samtlige beboere i Jorløse sogn uanset kontingentbetaling. Samtidigt med at Kurt Johansen udtrådte af bestyrelsen, hvor han har været formand i mange år, fratrådte han også jobbet som redaktør af bladet, dette job varetages nu af Ole Mortensen.


Der er ca. 160 husstande i Jorløse og omegn inklusive 10-15 tomme huse. 100 personer har på nuværende tidspunkt betalt kontingent for 2013.


Udover nævnte blad informerer vi via vor hjemmeside www.jorlose.dk. Marlene Arildslund udfører jobbet som webmaster fortræffeligt. Endvidere har vi et tilbud, at informere via mail, denne service er der dog ikke mange der har tilmeldt sig.


Præstestien er blevet klippet jævntligt (Jens Tholstrup), desuden kommer Vej og Park et par gange årligt, udover præstestien rengør de også omkring mindestenen og klipper legepladsen.

Søndag, den 5. februar: Loppemarked i samarbejde forsamlingshuset. Som sædvanligt velbesøgt.


Søndag, den 15. april indkaldte vi til ”byforskønnelse”, d.v.s. oprydning omkring mindestenen og indsamling af affald i vejgrøften. Udfra mængden af affald var det en succes, men for få fremmødte, kun bestyrelsen.


Torsdag, den 10. maj havde vi åbent hus i Tissø Roklub. Meget dårligt vejr forhindrede, at vi kunne tilbyde prøveture i kajak på åen.


Lørdag, den 9. juni besøgte vi Kunstnergården i Diannalund, igen meget få deltagere.


Fredag, den 10. august indviede vi nye mål på legepladsen. Vi havde opstillet et par grill til den medbragte bøf og aftenen sluttede med et brag af en fodboldkamp med deltagelse af alle aldre.


Søndag, den 26. august havde vi inviteret Børge Geert til at lede os rundt blandt ruinerne af de gamle vandmøller. Igen meget dårligt vejr, og vi blev alle helt gennemblødte, men lærte en masse om livet dengang det var et aktivt mølleområde.


Onsdag, den 24. oktober havde vi arrangeret foredrag med Johnny Winther fra politiets kriminalpræventive afdeling omkring nabohjælp og sikring af sit hjem i mod indbrud.


Onsdag, den 7. november var der ingen fordrag, denne gang af Alf Andreasen om Shellhusets bombning i marts 1945, hvor Tissø blev overfløjet.


De 5 er kodenavnet for beboerforeninger o.l. i Jorløse, Ubby-Jerslev, Sæby-Hallenslev, Reerslev og Burerup. Vi holder ca. 4 fællesmøder om året, og herigennem har vi kontakt til Kalundborg Kommune gennem landdistriktudvalget. Ligeledes får vi et vist tilskud, som vi i Jorløse tradiotinelt har anvendt til redskaber på legepladsen. I år kunne vi købe de 2 flotte mål, til gengæld har vi afstået fra tilskud i 2013. Gennem denne kanal forsøger vi ligeledes at kanalisere vore ønsker op til politikerne, det er dog en lang og bureaukratisk vej. Vi har i år bl.a. fremført ønsker om at der blev set på hastighedsforholdene forbi Jorløse, samt regler og opfølgning for, hvor meget svineri en husstand – henkastet affald, gamle biler etc. – kan tillade sig før der gribes ind. Et fælles ønske fra alle foreninger er cykelstier til forbedring af trafiksikkerheden, men også til natur og motionsformål, men det har vist lange udsigter. Vi vil meget gerne gøre vort område til et endnu bedre sted at bo og et sted der kan tilstrække tilflyttere.


En gruppe beboere har i Jorløse etableret en nabohjælpgruppe, der kommunikerer via facebook, beboerforeningens bestyrelse hilser dette initiativ velkommen. Såvel nabohjælpgruppen som beboerforeningen har anmeldt rotteplage og i særdeleshed et bestemt hus.


Bestyrelsen efterlyser ide´er og inspiration til, hvad foreningen kan gøre for dig og for Jorløse, hvorledes gør vi Jorløse særlig interessant at bo i. Ideer om særlige projekter m.v. kunne gennemføres ved nedsættelse af arbejdsgrupper.

Formanden takker den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i 2012.

Formanden Kurt Johansens beretning for året 2011

Jeg kan nævne at vi var 25 deltagere til generalforsamlingen den 26. januar. Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved en varm middagsret lavet og tilberedt af Jytte Madsen. 


Medlemmer

Vi er i øjeblikket  104  medlemmer i foreningen. Det er 12 mere end sidste år. Da det er muligt for folk med tilknytning til Jorløse, som bor andre steder i omegnen, at melde sig ind i, og støtte foreningen,  tager vi selvfølgelig gerne mod dette.


Tidens Jorløse er blevet trykt i  800 eksemplarer i 2011 og bragt ud til beboerne i Jorløse-området  i månederne april, Juli, sept. og december af bestyrelsesmedlemmerne.


Vores hjemmeside blev oprettet i februar 2011.  Bestyrer og webmaster på siden er Marlene Brandt Arildslund.    Knapperne på siden indeholder  i øjeblikket:   Forside,  loppemarkedsnyt,  dagsorden for denne generalforsamling, vedtægter for beboerforeningen,  Jorløse historie,  afholdte arrangementer, foto af bestyrelsen,  De 5 Landsbyer,  Jorløse 4H.  beboerforeningens beretning for 2010  og en side med Jorløse forsamlingshus. Og der har til dato  været ca. 2.550 besøg på siden. Det er en dejlig overskuelig side Marlene har lavet.


Aktiviteter:


Loppemarked i forsamlingshuset

Den 6. februar afholdt vi  loppemarked sammen med forsamlingshuset. Vi startede markedet kl. 10 og sluttede kl. 16. der var solgt 22 stadepladser af 100 kr. pr. stk. Indtægterne ved salget af stadepladserne går til forsamlingshuset.  I beboerforeningen var vi så behjælpelige med at få markedet til at fungere.  Dvs. arr. af bordopstilling pasning af køkken osv.

Indtægter/udgifter ved annoncer og fra køkkensalget delte vi i porten.

Der var omkring 250  besøgende gæster til loppemarkedet 2011.Byforskøndelse den 10. april

Den 10. april rensede bestyrelsen med familie grundigt op i Jorløse og omegn. Vi samlede to trailere affald op i byen og på Tissøvej, lidt gammelt jern blev det også til. Lærer Blachs, gamle plov og radrensen bl.a.

Vi fik samtidig folk til at fjerne deres gamle skrotbiler som stod flere steder i byen.    Det pyntede! "En overgang".

En lørdag i november plantede Jette, Ole og Kurt, nye potentilbuske,  mellem fortovet og plænen hvor den gamle skole lå.  vejsaltningen er hård ved buskene, vi håber,  de nye overlever.


I sommerens løb har vi holdt ”Præsteleddet” rent, så godt som muligt, til glæde for de mange vandrere vi har i området!  Det er mit indtryk at en stor del af beboerne i Jorløse og en hel del andre  bruger stien.

Der kan man jo gå i fred for trafikken.


I maj opsatte bestyrelsen en Ledon  Elefantvippe på legepladsen beregnet til de mindre børn. Vi ville jo få et beløb fra  landdistriktpuljen i Kalundborg kommune.  Jorden som blev gravet væk blev anbragt ved rutchebanen, så den danner en lille kælkebakke, den kan bruges af de små børn,  hvis det skulle blive vinter med sne.  Arbejdet med monteringen af vippen blev muliggjort ved at Søren Larsen, hjalp os, og stillede sig selv og sin rendegravet til rådighed.


Ture og besøg i omegnen

Vi besøgte Bromølle egnen den 17. april på en utrolig fin forårsdag, hvor skoven stod i spring.  Vandreturen i området bragte os til Holmstrup kirke, (som selvfølgelig var lukket). Derfra gik vi videre over Langåsen til Bredevangskoven, her kikkede vi på Hallebyåens udløb af det 900 m lange betonrør som starter ved Bromølle, røret blev bygget sidst i 50’erne.  Fra å - udløbet fortsatte selskabet hen til ”Pandekagestenen” . Sagnet fortæller at: Når der bliver bagt pandekager på Bromølle Kro  vender stenen sig en halv omgang,  for den kan så godt lide pandekager. Vi var 20 personer med på vandreturen, som sluttede på Bromølle kro med kaffe og isfyldte pandekager.  


Den 16. juni mødtes  22 deltagere fra Jorløse beboerforening  i Grethe og Arnes have på Storkevej 6. ved Hallebyore.  Vi blev guidet rundt i den 1.6 ha. store lukkede have af Arne Knudsen. Han viste os de snoede vandløb med små broer, og de mange forskellige fiskearter samt diverse blomstrende buske, træer og blomsterbede. Vi afsluttede havebesøget  med kaffe/te og kage i det fri samt en ordentlig gang regnvejr.


Den 25. august besøgte vi trævarefabrikken på Tissøvej 4 hos Ulla og Jan Hansen, foreningens medlemmer oplevede hvorledes man fremstiller trævareprodukter af høj klasse i dagens Danmark.   Ulla og Jan, viste os lidt af deres trævareproduktion til borde og bænke, som leveres til firmaet bo-inn i Undløse. Af affaldstræet laves kvalitetsbriketter i posevis.  Efter besøget i produktionshallen blev der budt på park og havesyn samt en tur i tovbanen, for dem der havde lyst. Vi sluttede aftenen i Ulla og Jans stue med kaffe og te med tilbehør.  25 medlemmer deltog i turen.


Den 2. november arrangerede Jorløse Beboerforening, for 35 deltagere:  En pilgrimsvandring på Caminoen, den Spanske pilgrimsvej; opsat som lysbilledforedrag i Jorløse forsamlingshus af Ole Hahn Petersen, Jorløsevej Gl. Svebølle. Han fortalte i en levende beretning med tilhørende billeder om hans lange vandretur, i april maj 2011 på den ca. 1000 km. lange Pilgrimsvej, det gik ad snørklede veje og stier gennem området og byerne på den spanske højslette. Turen sluttede ved Verdens Ende, som ligger på klipperne helt ud mod Atlanterhavet.


De 5 Landsbyer

Fungerer under landdistriktudvalget i Kalundborg Kommune. Der er  23 Lokalråd og Beboerforeninger tilsluttet landdistriktudvalget i kommunen.  Selve udvalget består af 3 medlemmer fra kommunalbestyrelsen og 6 medlemmer fra landsbyerne, og de valgte fra landsbyerne er 2 fra område nord.   2 fra midt   og 2 fra syd.  Valgt formand er Henning Fougt, (tidligere borgmester i Hvidebæk) de valgte til Landdistriktudvalget i område midt, (de 5 landsbyer) er. Inger Merethe Riccio, fra Sæby og Knud Møllemann Jensen fra Jerslev.  Og de 5 landsbyer er. Buerup, Jorløse, Reerslev, Sæby Hallenslev og Ubby Jerslev.

I Jorløse har vi fået tildelt 4.318,00 kr. af midlerne fra landdistriktpuljen i 2011. og de blev sat ind på vores konto her i december.  Da havde vi brugt dem forlængst og mere til;  til Elefantvippen.

Landdistrikt udvalget i Kalundborg  holder møde 4 gange om året.


Årets gevinstudtrækning af 2x2 fl. vin  blev foretaget i af notarius publicus.  Som var  Karin Christensen.  De heldige vindere i år blev beboerne på Jorløse Byvej 59 og  Jorløsevej 13.  Beboerforeningen ønsker hermed vinderne tillykke. Og vinderne fik vinen udbragt sammen med december - nummeret af TidensJorløse.Slogankonkurrence.

I sommeren 2011 udskrev vi i beboerforeningens bestyrelse en slogankonkurrence, med 2 fl. vin som gevinst. I første omgang kom der ikke så mange slogan ind, men; vi efterlyste flere i septembernummeret af  Tidens Jorløse.  Så ved det sidste bestyrelsesmøde i 2011 havde vi hele 12 slogan at vælge imellem, "det var nu ikke så ringe endda".   I enighed valgte bestyrelsen sloganet: "Jorløse - Lille By i Stor Natur". Sloganet er begået af Jens Tholstrup, på Tissøvej 12.   Endnu engang tillykke med det.   

Generalforsamling den 26. januar 2011

Formanden Kurt Johansens beretning for året 2010


Jeg kan nævne at vi var 18 deltagere til generalforsamlingen den 26 januar.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved en varm middagsret for medlemmer tilberedt af Jytte Madsen. 


Vi er i øjeblikket   95  medlemmer i foreningen, Det er 10 færre end sidste år. Da det er muligt for folk med tilknytning til Jorløse, som bor andre steder i omegnen at melde sig ind i og støtte foreningen,  tager vi selvfølgelig gerne mod dette!  Vi har i øjeblikket et medlem som bor andet steds.


Tidens Jorløse

Bladet er blevet trykt i omkr. 800 eksemplarer i 2010 og bragt ud 4 gange og det er i april, Juli, sept. og december.  Der har været forskellige indlæg  fra beboerne i årets løb, som det fremgår af forsiden i bladet. Det har faktisk været rigtigt spændende at have med at gøre.

Det er selvfølgelig ikke gratis at lave Tidens Jorløse, Vi har måttet investere i en ny printer i år, da den gamle var slidt ned. Men!   Har i noget at berette til Tidens Jorløse,  Så kom endelig med det, tekst og billeder.


Aktiviteter:                                           

Loppemarked i forsamlingshuset.

Den 6. februar afholdt vi  loppemarked sammen med forsamlingshuset. Vi startede markedet kl. 11 og sluttede kl. 16. der var solgt 22 stadepladser af 100 kr. pr. stk. Indtægterne ved salget af stadepladserne går til forsamlingshuset.  I beboerforeningen var vi så behjælpelige med at få markedet til at fungere.  Dvs. arr. af bordopstilling pasning af køkken osv.

Jeg mener at der har været mellem 250 og 300  besøgende gæster til loppemarkedet, nogenlunde det samme som året før.  Landsbyer var i hvert fald fyldt med biler.


Præsteleddet og andre anlæg.

I sommerens løb har vi holdt ”Præsteledet” rent, så godt som muligt, til glæde for de mange vandrere vi har i området!  Der kan man jo gå i fred for trafikken. Området ved mindestenen har vi også renset et par gange. Sammen med Sven Erik, fra kirken.  Det kan man dog ikke se for nuværende.

Og legehuset har vi færdigmalet i sommer,   det bruges af de mindre børn samt en del af de lidt større!  Kan man se.   Vi har samtidig monteret  et bænkebord ved legehuset. Det er har Jan  Rasmussen og Jano Hillev,  Jan Reinhold Rasmussen og Jano Hillev, har lavet og opstillet for os. 


Ture og besøg i omegnen:


Den 14 april  besøgte Jorløse Beboerforening træskomuseet  i Buerup, vi var 17 medlemmer som havde fundet vej til museet,  hvor ejeren Geert Hansen, viste os hvorledes træsko fremstilles i dag.  Det er et ældgammelt håndværk oplyste Gert Hansen,  træskofremstilling kan med sikkerhed  dateres tilbage til 1400 tallet.    Men! Træskomuseet i Buerup blev lukket den 18 juni, og blev derefter flyttet til Kulhuse, hvor det efter forlydende genåbnede den 1 juli.  Det var en meget interessant tur, og så vankede der kaffe, kage samt spørgsmål og sniksnak bagefter.


Søndag d. 6. juni arrangerede vi en tur til Kongens Møller. Vi var 11 der deltog. Vores udgangspunkt til turen var Gl. Svebølle v/Øresøvej. Herfra gik vi i det fineste vejr, og i meget naturskønne omgivelser, en rundstrækning på ca. 5 km.  På denne strækning kom vi forbi Gryde Mølle, Tyske Mølle, .Strids Mølle og til sidst Øresø Mølle. Vores turleder,  Børge Geert Olsen, fortalte med megen stor indsigt,  historien omkring møllerne, og om det daglige liv der var tilknyttet til disse møller.  Alle deltagerne klarede turen i fin stil, og de fleste bilister vi mødte på vores vej tog hensyn til os gående.  


Til Tissø Roklubs  60 års fødselsdag,  den 19 juni, mødte vi fra Jorløse Beboerforening op med en fødselsdagsgave.  Den bestod af lidt kaffe til seniorerne og en mindre gavecheck til klubben. Gunnar Madsen,  overrakte gaven til Niels Arne Saxtoft, som er den nuværende formand for Tissø Roklub.


Søndag den 22. august arrangerede vi en tur til Nekselø.  Der var ikke den store tilslutning, 6 personer, men; vi fik dog efterhånden samlet en hel del interessenter undervejs, som også ønskede at besøge øen. Vel ankommet gik vi langs østkysten til området ved skolen, brandstationen og kirken, her fortalte vores lokale guide Roar Slots, (som er 85 år og en meget livskraftig mand)  om livet på øen før og nu, han huskede tiden hvor der ikke var nogen færge, og man måtte køre ad revet til Nekselø med hestevogn, han tog selv den sidste tur i 1967,  det kan man ikke mere, nu er vandstanden blevet for høj,  til at man kan komme over strædet mellem Havnsø og Nekselø.


Onsdag den 3. november havde vi foredrag og filmaften for omkr. 45 fremmødte i forsamlingshuset Foredraget blev afholdt af Ole Glahn, Viskinge tidligere borgmester i Bjergsted. Ole Glahn, fortalte  løst og fast om de dagligdags hændelser, vi kan komme ud for i vores liv.  Efter kaffepausen viste vi filmen fra forsamlingshusets 100’ års  jubilæumsdag den 8 december 1989. På filmen fortalte Magnus Olsen, om husets oprettelse, og en del om den første bestyrelser.


Årets gevinstudtrækning af 2x2 fl. vin  blev foretaget af notarius publicus. (Karin Christensen)  De heldige vindere i år blev beboerne på Madesøvej 15 og  Søvejen 41.   Beboerforeningen ønsker hermed vinderne tillykke. Vinderne fik vinen udbragt sammen med december - nummeret af TidensJorløse.


De 5. Landsbyer.

Først busplanerne.  Efter en del møder med kommunen og Movia, har vi  fået den gl. 28’er   tilbage igen.  Nu hedder den 545 og kører mellem Kalundborg og Høng og retur 15 gange på hverdage og 5 gange i weekenderne.   570’ern som kørte mellem Kalundborg og Næstved et års tid, kører nu mellem Gørlev og Næstved.


Der er nu oprettet et landdistriktudvalg i Kalundborg Kommune.  Medlemmerne er de 23 Lokalråd og Beboerforeninger i kommunen.  Udvalget består af 3 medlemmer fra kommunalbestyrelsen og 6 medlemmer fra landsbyerne, og de valgte fra landsbyerne er 2 fra område nord.   2 fra midt   og 2 fra syd.  Valgt formand er Henning Fougt.

Vi er med i område midt. Det er Buerup, Jorløse, Reerslev, Sæby Hallenslev og Ubby Jerslev. I Jorløse har vi fået tildelt 4000,00 kr. af midlerne fra landdistriktpuljen i 2010. og de er sat ind på vores konto i december.  Så vi har jo ikke haft mulighed for at bruge dem endnu.Landdistrikt udvalget i Klb. Holder møde 4 gange i den resterende del af 2011. Og det er i marts, maj, september og november.


Vi i de 5 landsbyer holder formøde ugen før landdistriktudvalget holder deres møde.